Jakich dokumentów potrzebuję, aby zatrudnić zagraniczny personel? Pracownicy z zagranicy są uważani za stanowczych, elastycznych i mobilnych. Wiadomo, że polscy pracodawcy chcą ich zatrudniać i szanują. Braki kadrowe występują w wielu branżach – szczególnie w sektorach produkcyjnych czy magazynowych. Najczęściej zatrudniani są obywatele Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii. Jednak zatrudnienie jako cudzoziemiec polega na skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji i pamiętaniu o przepisach i przepisach.

W tym artykule odpowiadamy na pytanie, jakie dokumenty są wymagane, aby zatrudnić kogoś z zagranicy.

Dokumenty legalizujące pobyt

Należy zaznaczyć, że przed podjęciem pracy cudzoziemiec musi najpierw okazać ważny dokument uprawniający go do legalnego pobytu w Polsce. Należy również sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt, które umożliwia mu wykonywanie pracy w Polsce. Dlaczego? Bo nie wszystkie dokumenty pobytowe dają cudzoziemcowi prawo do legalnego zamieszkania i pracy w Polsce. Na przykład wizy turystyczne lub wizy związane z korzystaniem z ochrony czasowej. Bardzo ważne jest również sporządzenie kopii takiego zezwolenia pobytowego i przechowywanie jej przez cały okres pracy cudzoziemca.

Dokumenty dotyczące zawarcia umowy z cudzoziemcem

Pracownicy z zagranicy

Pracownicy z zagranicy

Zezwolenie na pracę cudzoziemca lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w konkretnej firmie. Oznacza to, że nie jest to umowa o pracę ani umowa cywilnoprawna. Oznacza to po prostu, że osoba z zagranicy może legalnie pracować na warunkach, które obowiązują w danej firmie.

Umowy cywilnoprawne takie jak umowy o pracę czy umowy zlecenia muszą być zawierane z cudzoziemcami w formie pisemnej. Pisemna umowa musi zawierać warunki określone w oświadczeniu lub licencji. Jeżeli w oświadczeniu lub zezwoleniu wskazano, że podstawą prawną jest umowa o pracę, należy pamiętać, że nie jest możliwe zawarcie umowy cywilnej z cudzoziemcem bez zmiany tego zezwolenia lub zarejestrowania nowego oświadczenia. Jeżeli jednak po wydaniu zezwolenia lub oświadczenia pracodawca podejmie decyzję o zatrudnieniu cudzoziemca na podstawie umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej, może to zrobić bez uprzedniego składania nowego oświadczenia lub wniosku o wydanie zezwolenia.

Podpisując jakąkolwiek umowę z cudzoziemcem należy pamiętać, że umowa powinna być przetłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca. Najlepiej więc mieć umowę na piśmie – brak pisemnej umowy jest jedną z przesłanek uznania pracy cudzoziemca za nielegalną.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia cudzoziemców

Niezależnie od tego, czy zatrudniamy cudzoziemca w Polsce, czy też zlecamy mu pracę w Polsce, musimy zapewnić mu odpowiednie warunki zatrudnienia, zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Jeżeli cudzoziemiec pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę, jego warunki nie mogą być niższe niż te, które gwarantuje polskie prawo pracy.

Jakie są odpowiednie warunki zatrudnienia? Warunki zatrudnienia odnoszą się do normy i czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego. Ponadto obejmują zapewnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę i odpowiednich urlopów. Ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pamiętanie o zasadach równego traktowania w miejscu pracy. Dla kobiet w ciąży ważna jest ich ochrona w czasie pracy i urlopu macierzyńskiego. Odpowiednie warunki zatrudnienia dotyczą również wysokości wynagrodzenia oraz dodatków za godziny nadliczbowe.

Zatrudnianie pracowników ze Wschodu

Od kilku lat do Polski przyjeżdżają do pracy pracownicy ze Wschodu. Wynika to m.in. z liberalnych przepisów prawnych pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Gruzji i Armenii. Ich zatrudnienie jest możliwe w ramach procedury deklaracyjnej, zwanej również procedurą uproszczoną. Dzięki powyższym przepisom cudzoziemcy mogą zostać legalnie zatrudnieni w ciągu tygodnia. W pozostałych krajach nieobjętych programem legalizacja trwa 30 dni. Na przykład pracownicy z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ mają inne procedury zatrudnienia, a Azerbejdżanie mają inne procedury zatrudnienia.

Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca, który jest obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możesz to zrobić tak samo jak obywatel Polski – bez dodatkowych formalności. Jeżeli jednak cudzoziemiec przebywa w Polsce dłużej niż trzy miesiące, powinien zgłosić długość swojego pobytu w Polsce.